Το έργο

 

Πλαισιο 

ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι τεχνικοί όροι αποτελούν ουσιαστικό μέρος κάθε τεχνικής και επιστημονικής τεκμηρίωσης, είτε απευθύνεται στην εκπαίδευση, είτε στην έρευνα, είτε στην εργασία. Στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, υπάρχει ανάγκη να παρέχονται σαφείς ορισμοί των όρων, να χρησιμοποιείται γλωσσάρι που εξηγεί τη σημασία κάθε τεχνικού όρου κατά την εισαγωγή ενός νέου θέματος και να ευθυγραμμίζεται η ορολογία και τα κανάλια επικοινωνίας με τις ικανότητες του κοινού-στόχου. Σε αυτό ακριβώς το τελευταίο σημείο ξεκινούν τα ζητήματα ισότητας και ένταξης. Εάν παρέχουμε αυτούς τους ορισμούς ή τις εξηγήσεις, όπως κάνουμε σήμερα, χρησιμοποιώντας προφορικές γλώσσες γραπτώς, αφήνουμε εκτός όλους εκείνους που δεν μπορούν να τους διαβάσουν με ευχέρεια.

Οι κωφοί δεν μπορούν να διαβάσουν με ευχέρεια. Οι νοηματικές γλώσσες και οι ομιλούμενες γλώσσες είναι διαφορετικές γλώσσες, η καθεμία από μόνη της. Οι νοηματικές και οι ομιλούμενες γλώσσες στην ίδια χώρα χρησιμοποιούν διαφορετικά κανάλια, διαφορετική φωνολογία και μορφολογία, διαφορετική γραμματική και προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι ένα κωφό άτομο που έχει συνηθίσει να επικοινωνεί μέσω της νοηματικής γλώσσας – ας πούμε της Βρετανικής Νοηματικής Γλώσσας – μπορεί να καταλάβει τα γραπτά αγγλικά, όπως δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι ένα άτομο που έχει συνηθίσει να επικοινωνεί στα αγγλικά μπορεί να καταλάβει τη Βρετανική Νοηματική Γλώσσα. Όταν αναγκάζουμε τους κωφούς μαθητές να σπουδάζουν μέσω της γραπτής προφορικής γλώσσας, τους θέτουμε σε σαφές μειονέκτημα και θέτουμε σε σοβαρό κίνδυνο την ισότητα.

Η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς έχει να κάνει με τη διασφάλιση ότι όλοι οι μαθητές έχουν τις προϋποθέσεις και τους πόρους που χρειάζονται για να επιτύχουν- αυτό δεν συμβαίνει όταν αναγκάζουμε τους μαθητές να σπουδάζουν χρησιμοποιώντας μια γλώσσα που δεν κατέχουν. Υπάρχει ανάγκη για ένα εργαλείο που μπορεί να εισάγει και να εξηγεί στους κωφούς μαθητές τεχνικές ή επιστημονικές έννοιες από συγκεκριμένους τομείς γνώσης στη νοηματική γλώσσα.

ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο TechWhiz έχει ως στόχο να βοηθήσει τους κωφούς μαθητές να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση στην πρώτη τους γλώσσα, βελτιώνοντας έτσι τη μαθησιακή τους εμπειρία. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα αναπτύξουμε μια διαδικτυακή ημιαυτόματη πλατφόρμα για τη δημιουργία και αναζήτηση ενός γλωσσάριου που παρέχει επεξηγήσεις τεχνικών ή επιστημονικών όρων στη νοηματική γλώσσα.

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επικοινωνία

 

Medidata, Πορτογαλία

Rogério Ribeiro

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us

Contact 

 

Medidata, Portugal

Rogério Ribeiro